دوره گلــدِن تریــــد

آمـوزش صفر تا صد درآمد دلاری
از تریــــد انــــس طــــــلا
%60 درصــــد تخفیف
قیمت اصلی
9,000,000 تومان
قیمت نهایی
3,600,000 تومان

هدیــه ویژه تــور دبـــی

برای یک نفر از شرکت کنندگان دوره

هدایای دوره !
کانال سیگنال روتینکس ( 2 هفته )
به ارزش 1,000,000 تومان
منتور اختصاصی ( 1 ماه )
به ارزش 1,000,000 تومان
همایش حضوری برای ( 100 نفر اول )
به ارزش 3,000,000 تومان
ارتباط با پشتیبانی ( ساعت 10 الی 19 )

Refund Reason