تیم آموزشی علـی ربیـعی به عنوان برگزار کننده بهترین و جامع ترین دوره های آموزشی تحول زیر نظر علی ربیعی فعالیت می کند

ایشان تحلیلگر بازارهای مالی ، کسب و کار و بیزینس کوچ حرفه ای بین المللی هستند

یـکــی از مـهــم ‌تـریــن تـوانـایــی‌ هـای ایـشـان ، بـرنـد کـردن کـسـب ‌و کارهـا و سرمایه‌گذاری‌های موفق است

از نظر ایشان، مدرک تحصیلی به هیچ عنوان عامل برتری نیست؛ بلکه اولویـت داشتن تجربه در زندگی است و تنها این عامل است که باعت تحـول عـظیـم در تمام ابعاد زندگی می‌شود

اما تـحـول تـجـربـی ، تحولی‌ست که همه کارها و صحبت‌هایـی که در آن گفتـه می‌شود، حـاصل تجربـه‌های زیادی باشد که مـوفـق بوده‌اند و نـیـازی به آزمـون خطا ندارند. این نوع تحول، درّی گرانبهاست