دکتر علی ربیعی

تحلیلگــــــر بازارهـــــای مالــــی ، موسس تحـــــول تجربــــــی

دارای مدرک مــــورد تاییـــــد از کنفدراسیــون کوچینـگ ICF

آخرین مقالات آموزشی

دوره جامع تحول + تحول بورسی

مبلغ سرمایه گذاریدر این دوره : 5,000,000 میلیون تومان
زندگی مالی خود را متحول کنید

دوره تحول بورسی

مبلغ سرمایه گذاریدر این دوره : 999,000 تومان
با شرکت در این دوره آینده مالی خود را متحول کنید

درخواست مشاوره کوچینگی

این تجربه است که باعث میشود تحول تجربی برترین باشد !

فهرست